Πολιτική Ποιότητας

F-01.01
Έγκριση: Γεν. Διευθυντής
Ημερομηνία έγκρισης: 07/11/2022

Η εταιρεία Βιομηχανική Τεχνολογία δραστηριοποιείται και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO9001:2015 με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμός, Κατασκευή, Συναρμολόγηση, Επισκευή και Εμπορία Υδραυλικών Συστημάτων Υψηλής Πίεσης».

Η εταιρεία δεσμεύεται να επιτύχει το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας στις υπηρεσίες που παρέχει.

Αναλυτικότερα, οι στόχοι της εταιρείας Βιομηχανική Τεχνολογία είναι οι ακόλουθοι:

  • Η άμεση αναγνώριση των προβλημάτων και των παραπόνων των πελατών.
  • Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών.
  • Η παροχή συνέπεια στην εκτέλεση των συμβάσεων.
  • Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας, όπως αυτή διαμορφώνεται από το Γενικό Διευθυντή, γνωστοποιείται εσωτερικά στην εταιρεία και είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων μερών με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Τοποθέτηση αντιγράφων της πολιτικής ποιότητας στο γραφείο της εταιρείας.
  • Συζήτηση για θέματα που αφορούν την ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Παρουσίαση των κυρίων σημείων της πολιτικής ποιότητας της εταιρείας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Καλάθι αγορών
Scroll to Top