General Terms

Άρθρο 1: Εφαρμογή
1.1 . Οι Γενικοί Όροι ισχύουν για όλες τις προσφορές και παραγγελίες που υποβάλλει ή δέχεται η Βιομηχανική Τεχνολογία Α.Ε. (στο εξής η Εταιρεία).
1.2 . Σε περίπτωση διαφωνίας τρίτου μέρους (στο εξής ο Πελάτης) και της Εταιρείας οι παρόντες όροι υπερισχύουν κάθε άλλης συμφωνίας.

Άρθρο 2: Προσφορές
2.1. Όλες οι προσφορές που υποβάλλει η Εταιρεία λογίζονται δίχως καμία υποχρέωση εκπλήρωσης ή πώλησης. Το περιεχόμενο των προσφορών είναι εμπιστευτικό και δεν επιτρέπεται να κοινοποιηθεί σε τρίτα μέρη χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση της Εταιρείας.
2.2. Όταν ο Πελάτης παραθέτει τεχνικά στοιχεία, σχέδια κτλ. η Εταιρεία δύναται να βασισθεί στην εγκυρότητα αυτών και να προβεί σε προσφορές αναλόγως.
2.3. Οι τιμές των προσφορών βασίζονται σε παράδοση των αγαθών EX-WORKS στην αποθήκη της Εταιρείας, σύμφωνα με τους Διεθνείς Εμπορικούς Όρους INCOTERMS. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και συσκευασία.
2.4. Οι τιμές των προσφορών που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών ή επισκευές στο χώρο του Πελάτη δεν περιλαμβάνουν έξοδα μεταφοράς προσωπικού και διαμονή/διατροφή.
2.4. Οι χρόνοι παράδοσης που αναγράφονται σε κάθε προσφορά είναι ενδεικτικοί και δεν επιφέρουν δέσμευση για την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ή υποχρέωση απο τυχόν διαφοροποιήσεις στους χρόνους παράδοσης υλικών ή υπηρεσιών.
2.5. Οι τιμές που αναγράφονται στις προσφορές παύουν να ισχύουν αυτομάτως μετά το πέρας της ημερομηνίας ισχύος της προσφοράς.
2.6. Οι τιμές που αναγράφονται στις προσφορές ισχύουν μόνο για την ποσότητα/ες που αναγράφονται στην προσφορά. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών σε περίπτωση που οι ποσότητα/ες μεταβληθούν.

Άρθρο 3: Πνευματικά δικαιώματα
3.1. Τα πνευματικά δικαιώματα για σχέδια, λογότυπα, φωτογραφίες, μελέτες και λογισμικό παραμένουν στην Εταιρεία μετά την υποβολή προσφορών ή παραγγελιών, εκτός εάν υπάρχει γραπτή συμφωνία με τον Πελάτη για το αντίθετο.
3.2. Τα δικαιώματα των δεδομένων της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου παραμένουν στην Εταιρεία ακόμα και εάν το κόστος παραγωγής τους έχει χρεωθεί στον Πελάτη. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η επίδοση ή η επίδειξη σε τρίτα μέρη χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα δεδομένα στην Εταιρεία κατόπιν αιτήσεώς της.

Άρθρο 4: Παροχή πληροφοριών
4.1. Τεχνικές συμβουλές και πληροφορίες που παρέχονται απο την Εταιρεία άνευ χρεώσεως και χάριν καλής θελήσεως/συνεργασίας δεν επιφέρουν καμία υποχρέωση προς αυτήν. Δύναται να χρησιμοποιηθούν απο τον Πελάτη μόνο για ενημέρωση.
4.2. Ο Πελάτης απαλλάσσει την Εταιρεία απο κάθε ευθύνη προς τρίτους σχετιζόμενη με τη χρήση συμβουλών, σχεδίων, υπολογισμών, υλικών, δειγμάτων κτλ. τα οποία παρασχέθηκαν απο την Εταιρεία.

Άρθρο 5: Περίοδος παράδοσης υλικών/υπηρεσιών
5.1. Ο χρόνος παράδοσης υλικών και υπηρεσιών καθορίζεται απο τη Εταιρεία και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα. Σε περίπτωση που ο καθορισμένος χρόνος παράδοσης ξεπερασθεί σε καμία περίπτωση δεν νοείται ως αιτία ακύρωσης ή αποζημίωσης απο την Εταιρεία.
5.2. Ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται απο την Εταιρεία με την υπόθεση ότι οι γνωστές συνθήκες κατά το χρόνο καθορισμού δεν θα μεταβληθούν.
5.3. Η έναρξη του εκτιμώμενου χρόνου παράδοσης λογίζεται όταν όλες οι τεχνικές και εμπορικές λεπτομέρειες έχουν συμφωνηθεί, όλα τα απαραίτητα δεδομένα έχουν περιέλθει στην κατοχή/γνώση της Εταιρείας, όλες οι συμφωνηθείσες πληρωμές έχουν παραληφθεί απο την Εταιρεία και όλοι οι όροι εκπλήρωσης της παραγγελίας έχουν ικανοποιηθεί.
5.4. Στην περίπτωση συνθηκών διαφορετικών απο αυτές που ήταν γνωστές κατά την εκτίμηση του χρόνου παράδοσης η Εταιρεία έχει δικαίωμα αντίστοιχης μεταβολής του χρόνου παράδοσης των υλικών ή υπηρεσιών. Έαν οι δυνατότητες της Εταιρείας δεν επιτρέπουν την αντίστοιχη μεταβολή του χρόνου τότε η παραγγελία δύναται να εκπληρωθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα της Εταιρείας.
5.5. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη προς τον Πελάτη ή προς τρίτους για καθυστερήσεις στην παράδοση υλικών ή υπηρεσιών λόγω ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, φυσικές καταστροφές, απεργίες, φθορά, κλοπή, πόλεμος κτλ.) ή λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους απο προμηθευτές, μεταφορείς, παραγωγούς ή υπεργολάβους.

Άρθρο 6: Μεταβίβαση ιδιοκτησίας/κινδύνου
6.1. Η ιδιοκτησία των αγαθών περνάει στον Πελάτη τη στιγμή που αυτά παραδοθούν στονΠελάτη ή στον μεταφορέα του και εφόσον η πληρωμή έχει ολοκληρωθεί . Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο του Πελάτη.
6.2. Η ιδιοκτησία των αγαθών παραμένει στην Εταιρεία έως ότου η πληρωμή παραληφθεί εξ’ ολοκλήρου.

Άρθρο 7: Εκτέλεση παραγγελιών
7.1. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να προμηθεύσει στον πελάτη τα αγαθά ή τις υπηρεσίες ή το έργο που έχει συμφωνηθεί.
7.2. Όλες οι παραγγελίες πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς και να επιβεβαιώνονται γραπτώς απο την Εταιρεία για να είναι έγκυρες.
7.3. Οι παραγγελίες που περιλαμβάνουν προκαταβολή λογίζονται ως έγκυρες απο τη στιγμή που η εκάστοτε συμφωνηθείσα προκαταβολή έχει τακτοποιηθεί απο τον Πελάτη.
7.4. Οι παραγγελίες προϊόντων δύναται να ακυρωθούν στο μέτρο το δυνατού και εφόσον υπάρχει πρώτα συμφωνία απο την Εταιρεία. Παραγγελίες οι οποίες εκκρεμμούν σε προμηθευτές οι οποίοι δεν είναι σε θεση να τις ακυρώσουν δεν δύναται να ακυρωθούν απο την Εταιρεία. Ο Πελάτης αναλμβάνει την υποχρέωση να δεχθεί όποια παραγγελία αδυνατεί να ακυρωθεί απο την Εταιρεία ή άλλο προμηθευτή. Σε κάθε περίτπωση η Εταιρεία δεν θα δεχτθεί καμία ακύρωση μετά το πέρας 14 ημερών απο την υποβολή της παραγγελίας απο τον Πελάτη.
7.5. Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας για την οποία έχει εισπραχθεί προκαταβολή η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης της προκαταβολής.
7.6. Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός 20 ημερών ύστερα απο επιθεώρηση και μόνο εφόσον το προϊόν και η συσκευασία του είναι πλήρως ανέπαφα και όπως παρελήφθησαν. Η Εταιρεία δύναται να αρνηθεί επιστροφές σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων όπως πλήρη υδραυλικά συστήματα και εύκαμπτοι σωλήνες (μαρκούτσια).
7.7. Οι παραγγελίες που αφορούν κατασκευές συστημάτων παραδίδονται στην έδρα της Εταιρείας μετά απο τις απαραίτητες δοκιμές. Στη συνέχεια η Εταιρεία αναλαμβάνει την εκκίνηση του συστήματος στις εγκαταστάσεις του Πελάτη χωρίς επιβάρυνση για περιοχές εντός Αττικής. Για επαρχία και απομακρυσμένες περιοχές υπάρχει ξεχωριστή χρέωση κατόπιν συννενοήσεως.

Άρθρο 8: Πληρωμή
8.1. Η πληρωμή των τιμολογίων απο Πελάτες με υπάρχων λογαριασμό γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών απο την έκδοσή τους με τραπεζικό έμβασμα, εκτός εάν υπάρχει ξεχωριστή συμφωνία με την Εταιρεία. Η πληρωμή απο νέους Πελάτες γίνεται πάντα τοις μετρητοίς και προκαταβολικά.
8.2. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής απο τον Πελάτη πέραν της συμφωνηθείσας περιόδου η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα χρέωσης τόκων υπερημερίας ήτοι 8% ετησίως.
8.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικάιωμα άρνησης μελλοντικών πωλήσεων έαν ο Πελάτης έχειανεξόφλητο υπόλοιπο προς πληρωμή, έως ότου τα παλαιά υπόλοιπα εξοφληθούν στο ακέραιο.

Άρθρο 9: Όρια Ευθύνης
9.1. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει αποδεχόμενη την παραγγελία του Πελάτη για προμήθεια υλικών ή παροχή υπηρεσιών ή κατασκευή συστήματος προς τον Πελάτη και σε καμία περίπτωση δεν επεκτείνεται σε τρίτους. Ο Πελάτης απαλλάσσει την Εταιρεία απο κάθε απαίτηση τρίτων μερών σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της.
9.2. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν έμμεσα (διαφυγόντα κέρδη, έμμεσες ζημίες, μεταφορικά έξοδα, έξοδα παραγωγής, έξοδα προμήθειας, έξοδα ακύρωσης, έξοδα ταξιδίου και διαμονής και οποιοδήποτε έμμεσο έξοδο) απο τυχόν ακύρωση παραγγελιών κάθε είδους με υπαιτιότητά της.
9.3. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για φθορές περιουσίας, τραυματισμούς ή απώλεια ζωής λόγω κακού χειρισμού, αστοχίας υλικών, κακοδιαχείρησης ή άλλης αιτίας προερχόμενης απο τρίτους.
9.4. Η Εταιρεία δεν φέρει υποχρέωση αποζημίωσης για απώλεια ή φθορά υλικών τα οποία ταξιδεύουν ή βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας για λογαριασμό του Πελάτη και δεν είναι ασφαλισμένα απο τον Πελάτη.

Άρθρο 10: Όροι Εγγύησης
10.1. Η Εταιρεία τηρεί τους όρους εγγύησης που ορίζει ο κατασκευαστής του εμπορευόμενου μηχανήματος ή ανταλλακτικού.
10.2. Η Εταιρεία παρέχει εγγύηση έξι (6) μηνών απο την ημερομηνία τιμολόγησης στα συστήματα που κατασκευάζει. Η εγγύηση δεν καλύπτει τις περιτπώσεις:
α. Όπου η εγκατάσταση και εκκίνηση του συστήματος έγινε απο τρίτους
β. Όπου διαπιστώθηκε λανθασμένος χειρισμός
γ. Όπου ο Πελάτης χρησιμοποίησε δικά του ανταλλακτικά ή μέρη στην κατασκευή του
συστήματος
δ. Όπου το σύστημα φέρει εύλογη φθορά απο κανονική χρήση
ε. Όπου διαπιστώθηκε έλλειψη συντήρησης ή ελλειπής συντήρηση
στ. Όπου έγινε παρέμβαση ή τροποποίηση του συστήματος απο τον Πελάτη ή τρίτους
10.3. Κάθε απαίτηση σχετική με την εγγύηση απο τον Πελάτη θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς σε διάστημα 14 ημερών απο την διαπίστωση του προβλήματος.
10.4. Κάθε απαίτηση του Πελάτη σχετική με την εγγύηση δεν συνδέεται με την περίοδο πληρωμής που έχει συμφωνηθεί, εφόσον το τιμολόγιο έχει εκδοθεί επι πιστώσει.

Άρθρο 11: Παραλαβή παραγγελιών
11.1. Ο Πελάτης έχει υποχρέωση να παραλάβει τα αγαθά που έχει παραγγείλει απο τη στιγμή που ο χρόνος παράδοσης έχει παρέλθει και αυτά έχουν δηλωθεί απο την Εταιρεία ως έτοιμα προς παράδοση.
11.2. Σε περίπτωση που ο Πελάτης αρνηθεί να παραλάβει, η παραγγελία αποθηκεύεται με κίνδυνο και επιβάρυνση του Πελάτη. Η Εταιρεία δύναται να τιμολογήσει την παραγγελία ολόκληρη ή τμηματικά ενώ κάθε κόστος που προκύπτει απο την επιστροφή παραγγελιών σε περίπτωση μη παραλαβής επιβαρύνει τον Πελάτη.

Άρθρο 12: Τερματισμός της σύμβασης και αρμόδια αρχή
12.1. Ο Πελάτης μπορεί να τερματίσει την παρούσα συμφωνία μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δικαιούται να αποζημιωθεί για κάθε οικονομική ζημιά που προκύπτει απο τον τερματισμό της συμφωνίας.
12.2. Αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα συμφωνία είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

Shopping Cart
Scroll to Top