• Επιθεώρηση υδραυλικών αντλιών, βαλβίδων, και όλων των προιόντων που κατασκευάζουν οι οίκοι που αντιπροσωπεύουμε.
 • Διάγνωση βλαβών.
 • Επισκευή με τα αυθεντικά ανταλλακτικά κάθε κατασκευαστή.
 • Δοκιμές σε συνθήκες λειτουργίας στο δοκιμαστήριό μας με πιέσεις έως 220 bar.

Γενικά κάθε υδραυλικό σύστημα πρέπει να ελέγχεται περιοδικά και προληπτικά για την αποφυγή επαναλαμβανόμενων βλαβών που πολλές φορές είναι και μη αναστρέψιμες. Συνεπώς ανά τακτά διαστήματα ελέγχουμε:

 • Τη στάθμη του ρευστού στη δεξαμενή. Μείωση της στάθμης απο διαρροές δημιουργεί κίνδυνο εισαγωγής αέρα στο σύστημα και καταστροφής (σπηλαίωσης) της αντλίας.
 • Την κατάλληλη στήριξη όλων των εξαρτημάτων.
 • Τις σωληνώσεις. Ολόκληρο το δίκτυο απο έυκαμπτους και σταθερούς σωλήνες πρέπει να ελέγχεται για φθορές και διαρροές.
 • Θερμοκρασία. Πρέπει να διατηρείται στα επίπεδα που συνιστούν οι κατασκευαστές των υδραυλικών εξαρτημάτων.

Η περιοδική προληπτική συντήρηση του υδραυλικού συστήματος πρέπει να γίνεται μεταξύ 1 και 5 ετών και να περιλαμβάνει:

 • Εξέταση του υδραυλικού λαδιού για τυχόν ρύπανση απο ξένα σώματα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκτεταμένη ρύπανση ή αλλοίωση του λαδιού θα πρέπει να αντικαθίσταται. Είναι γνωστό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό βλαβών στα υδραυλικά συστήματα οφείλεται σε μολυσμένο / αλλοιωμένο υδραυλικό λάδι. Η ανάγκη έκπλυσης (flushing) του συστήματος θα πρέπει πάντα να εξετάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
 • Αντικατάσταση των στοιχείων των φίλτρων του συστήματος. Είναι πολύ σημαντικό τα φίλτρα να διατηρούν τη διηθιτική τους ικανότητα στο μέγιστο ώστε τα κρίσιμα μέρη του συστήματος (αντλίες, βαλβίδες, κινητήρες, κύλινδροι) να προστατεύονται επαρκώς. Η συχνότητα αλλαγής εξαρτάται παντα απο τις συνθήκες χρήσης και το περιβάλλον.
 • Αντικατάσταση των στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων της αντλίας, του κινητήρα ή των κυλίνδρων και των βαλβίδων του συστήματος.
 • Σε ορισμένα συστήματα (π.χ. γερανοί πλοίων) είναι σκόπιμο να αντικαθίστανται οι ελαστικοί σωλήνες (μαρκούτσια) ανά διαστήματα ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους εν πλώ κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδίων.